FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na konferencję:

XLI ZIMOWA SZKOŁA MECHANIKI GÓROTWORU I GEOINŻYNIERII

Działalność naukowa i usługowa w zakresie:

EKONOMII I NAUK POKREWNYCH


Działalność naukowa, naukowo-badawcza i wdrożeniowa Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle jest realizowana w czterech zasadniczych kierunkach badawczych:
 • Rekonstrukcja i modernizacja kopalń istniejących oraz restrukturyzacja przemysłu wydobywczego, w tym m.in.:
  • optymalizacja górniczego zagospodarowania złóż w dostosowaniu do gospodarki rynkowej,
  • racjonalizacja modelu istniejących kopalń pod kątem unowocześnienia procesu wydobywczo-przeróbczego i optymalizacji elementów integrowanych kopalń oraz elementów struktury udostępnienia złoża w obrębie istniejących i projektowanych poziomów na kopalniach czynnych,
  • programowanie rozwoju górnictwa i przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, rud
   i surowców chemicznych zapewniającego efektywne wydobywanie kopalin użytecznych,
  • restrukturyzacja zakładów wydobywczych (techniczno-technologiczna, zatrudnienia, organizacyjno-własnościowa, finansowa),
  • przekształcenia własnościowe w przemyśle wydobywczym, w tym: komercjalizacja
   i prywatyzacja,
  • badania ekonomicznej efektywności inwestycji górniczych, rozwojowych
   i modernizacyjnych w ramach przemian społeczno-gospodarczych i wdrażania zasad gospodarki rynkowej,
  • organizacja budowy nowych poziomów wydobywczych i wentylacyjnych oraz elementów wchodzących w skład poziomów w ramach rekonstrukcji i modernizacji istniejących kopalń, zakładów górniczych oraz ich elementów,
  • modelowanie procesów głównych i pomocniczych w obrębie przodków i pól eksploatacyjnych na czynnych i rekonstruowanych kopalniach węgla kamiennego
   i rud.
 • Ekonomika i organizacja w górnictwie, w tym m.in.:
  • racjonalizacja głównych i pomocniczych procesów związanych z wydobyciem kopaliny głównej i kopalin towarzyszących w istniejących kopalniach,
  • planowanie, kontrola i efektywność produkcji górniczej,
  • matematyczne modelowanie i sterowanie procesami technologicznymi w kopalniach,
  • organizacja produkcji i zarządzanie kopalniami,
  • opracowanie i analiza biznes planów.
 • Zarządzanie i marketing w przemyśle, w tym w szczególności:
  • zagadnienia ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw,
  • analiza i diagnostyka przedsiębiorstw,
  • bankowość i rynki kapitałowe wraz z efektywnością lokowania i pozyskiwania kapitału,
  • marketing w działalności przedsiębiorstw,
  • prawne i ekonomiczne aspekty importu i eksportu,
  • organizacja i optymalizacja procesów produkcyjnych,
  • prawne i ekonomiczne aspekty ochrony środowiska,
  • organizacja procesów inwestycyjnych,
  • zarządzanie strategiczne i operacyjne z elementami logistyki,
  • rachunkowość, analiza finansowa i zarządzanie finansami,
  • controlling w przedsiębiorstwie.
 • Pozyskiwanie, konwersja i efektywne wykorzystanie energii, w tym m.in. ocena krajowych zasobów energii odnawialnej i ich efektywnego wykorzystania w aspekcie ochrony środowiska.
Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle AGH w Krakowie, A-1, III p., pok. 315b
Kontakt: tel. +48-12-617-21-81, e-mail: kezp@agh.edu.pl
O NAS

Fundacja prowadzi działalność:
 • organizacyjną
 • naukową
 • usługową

więcej

OFERTY

Jeśli jesteś studentem, doktorantem, pracownikiem naukowym, przedsiębiorcą lub pracujesz w instytucji, która potrzebuje wsparcia - doskonale trafiłeś.

więcej

KONTAKT

Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
al. A. Mickiewicza 30 paw. A1/IIp
30-059 Kraków

więcej